PRAŽSKÉ VÁNOCE
21
. mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

 10. – 12. 12. 2020

                   

Dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k návštěvě lákavé předvánoční „Zlaté Prahy“. Jsme si jisti, že i vystoupení vašeho souboru může vhodně přispět k naplnění záměrů festivalu, totiž ke vzájemnému sblížení lidí, národů a ras. Festival je přístupný neprofesionálním tělesům z celého světa.

Vystoupení před porotou jsou veřejná.

Budete námi srdečně vítáni!

Více na stránkách www.praguechristmas.cz

Kategorie:

I. PĚVECKÉ SBORY DĚTSKÉ (do 16 let, 20 a více účinkujících, pouze pro partitury S+A)

II. PĚVECKÉ SBORY MLÁDEŽ (do 27 let, 16 a více účinkujících)

III.  PĚVECKÉ SBORY DOSPĚLÍ (16 a více účinkujících)

IV. VOKÁLNÍ SKUPINY (6 – 15 účinkujících, bez mikrofonu)

V. MUSICA SACRA

VI. LIDOVÉ PÍSNĚ A PASTORELY

VII. SPIRITUÁL A GOSPEL

VIII. FOLKLORNÍ SOUBORY

IX. INSTRUMENTÁLNÍ SOUBORY

 


Časový limit
jednotlivých vystoupení je 15 minut, u kategorieI. , IV. V. a VII. 12 minut (maximální doba pobytu na pódiu). Za překročení limitu může porota srazit body.

Z vybraného programu by měly alespoň část tvořit adventní nebo vánoční skladby z vašeho kraje (vaší země). Všechny skladby můžete při soutěži provést s klavírním doprovodem.

Ceny
Pro všechny zúčastněné soubory jsou připraveny umělecky ztvárněné diplomy, nejlepší tělesa obdrží poháry z českého křišťálu a těleso s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášeno laureátem festivalu.
Porota má právo udělit zvláštní ceny.

Porota
bude složena z mezinárodně uznávaných expertů. Její rozhodnutí je konečné a bude určeno 100 bodovým systémem (zlaté, stříbrné a bronzové pásmo). Soutěžní kriteria jsou obdobná jako u soutěží “Europa cantat”.

 

Hodnotící kriteria
1. Technické provedení: sborový zvuk*, pěvecká technika*, hlasová kultura*, intonace, rytmus
2. Interpretační kritéria: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), frázování, stylovost, působivost, stupeň obtížnosti
3. Výběr a dramaturgie soutěžního programu, celkový umělecký dojem

*platí pouze pro kat. I. –  VI.

Ubytování a stravování
Cestovní a pobytové náklady spojené s účastí na festivalu si hradí účastníci sami.
Včas přihlášeným účastníkům zajistíme cenově výhodné hotelové ubytování a stravování v místě konání soutěžních vystoupení, příp. v oblasti Starého města (viz přihláška).
 

Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 15. října 2020

S písemnou přihláškou zašlete prosím i stručná data o Vašem souboru (max. 10 řádek, pokud možno i v angličtině) a jeho fotografii.

Soutěžní poplatek
Za účast v soutěžní kategorii zaplatí přihlášené soubory Kč 3.000,- a to nejpozději do 15. 10. 2020 na konto pořadatele.
Sborům organizovaným v Unii českých pěveckých sborů poskytujeme 20% slevu. V případě odhlášení se tento poplatek nevrací.

Účastnická plaketa
opravňuje ke vstupu na všechny akce festivalu včetně soutěže a všech koncertů festivalu. Patří k ní i festivalový katalog. Cena Kč 50,-.